Afbeelding
Foto: Bob Awick

Gooise Meren zoekt nog altijd naar geschikte opvanglocaties asielzoekers

Politiek

GOOISE MEREN - In de gemeente Gooise Meren zijn nog altijd geen geschikte locaties gevonden om de bijna vierhonderd asielzoekers onder te brengen. Dat laat wethouder Barbara Boudewijnse weten. De nieuwe Spreidingswet verplicht de gemeente echter om deze opgave vóór 1 juli 2025 te realiseren.

“In Gooise Meren zoeken we al een jaar naar passende ruimte”, vertelt de wethouder. “Helaas is dat nog niet gelukt. De tot nu toe aangedragen locaties zijn door COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, red.) niet geaccepteerd vanwege het (hoge) huurbedrag dat de eigenaar vraagt, de (korte) contractlooptijd en/of vanwege organisatorische redenen. We gaan door met het zoeken naar passende locaties.”

Het doel van de Spreidingswet is om te komen tot voldoende opvangplekken voor asielzoekers met een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over alle provincies en gemeenten. Het Rijk heeft daartoe een verdeelmodel vastgesteld dat de aantallen en financiering bepaalt. Voor de gemeenten die meer plekken aanbieden dan de taakstelling, is een financiële prikkel. Op dit moment zijn er nog vragen over de techniek van deze regeling en hoe dit in de praktijk werkt.

Vanwege de relatief hoge welvaartsstandaard van de gemeenten in de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek hebben deze gemeenten een hogere indicatieve opgave gekregen. De totale opgave voor de regio komt neer op 1.485 plaatsen asielopvang voor een periode langer dan vijf jaar. Voor Gooise Meren is een aantal van 389 opvangplaatsen bepaald. Deze taakstelling staat naast de taakstelling voor opvang voor Oekraïners en de reguliere huisvesting van statushouders. Het is een taak van de colleges om de wet uit te voeren.

Boudewijnse: “De komende tijd inventariseren wij gezamenlijk wat de opgave voor de gemeenten en de regio betekent en welke mogelijkheden er zijn, al of niet met onderlinge verevening van de opgaven. In gezamenlijkheid stellen we daarbij een regioplan op. Wij zijn nog in afwachting van berichtgeving van de provincie ten aanzien van het proces en de vorm van de regioplannen.”

Uit de krant