Afbeelding
Foto: Gemeente Gooise Meren

Wethouder beantwoordt schriftelijke CDA-vragen over golfbaan

Politiek

NAARDEN - De CDA-fractie heeft tijdens de laatste raadsvergadering (24 januari j.l.) vijf specifieke vragen gesteld bij de indiening van hun motie met betrekking tot het Naarderbos. Wethouder Hugo Bellaart komt hier nu - zoals beloofd - schriftelijk op terug.

CDA: Waarom is de gemeenteraad niet (vooraf) geïnformeerd over de beslaglegging? Bellaart: ”Artikel 160 van de gemeentewet (lid 1 en lid 3) verplicht het college om de belangen van de gemeente te behartigen en te verdedigen; dat gaat derhalve verder dan een bevoegdheid. De beslaglegging is nadrukkelijk gericht op het veiligstellen van de belangen van onze gemeente voortkomend uit de overeenkomsten die tussen partijen zijn gesloten. De beslaglegging volgde op een signaal dat de gemeente met lege handen achter zou kunnen blijven bij de uitstaande vordering op de vennootschap waarin de erfpachtrechten van de golfbaan zijn ondergebracht, omdat er aanwijzingen waren van voorbereidingen de erfpachtrechten te verplaatsen naar een andere vennootschap.”

Procesadvies

CDA: Is er juridisch procesadvies ingewonnen? Waarom zijn proceskosten niet voorgelegd aan de raad? Bellaart: “Nee, proceskosten worden niet voorgelegd aan de raad. Het college laat zich als staande praktijk adviseren in voorkomende gevallen over de (juridische) positie van de gemeente en scenario’s die gevolgd kunnen worden. Het al dan niet starten van een procedure behoort tot de bevoegdheid van het college en is het college krachtens de Gemeentewet zelfs gehouden de belangen van de gemeente te waarborgen. Op het moment dat het college besluit om actie te ondernemen, is het college zich ervan bewust dat dit ook (juridische) advieskosten met zich meebrengt. Zoals gebruikelijk verantwoorden wij deze kosten achteraf aan uw raad via de geëigende documenten in het kader van de Planning- en Controlcyclus.”

Mandaat

CDA: Heeft het college mandaat om hierop verplichtingen aan te gaan zonder dekking in de begroting? Bellaart: “Verantwoording vindt achteraf plaats via de Planning- en Controlcyclus.” CDA: Is het college bereid om het proces van ontvlechting te bewandelen? Bellaart: “Deze vraag heeft het college mondeling toegelicht in de raadsvergadering van 24 januari j.l. Het college is bereid tot ontvlechting van de verschillende overeenkomsten en heeft daartoe in het voorjaar van 2023 een voorstel aan de ondernemer gedaan. Nadat de gesprekken in de zomer door de ondernemer waren afgebroken is dat voorstel in het najaar opnieuw onderwerp van gesprek geweest. De motie verwijst echter naar een inhoudelijk specifieke ‘conceptovereenkomst 2020-2021’ waar geen overeenstemming over is bereikt en die als zodanig de besluitvormingstafel nooit heeft bereikt. Het concept vormde de weerslag van een verkenning die werd uitgevoerd naar een mogelijke oplossing.”

Dictum

CDA: In welke punten uit het dictum kan het college zich wel en niet vinden en wat is daarvoor de motivering? Bellaart: “Tijdens de raadsvergadering heeft het college hierop geantwoord: de ‘conceptovereenkomst 2020-2021’ is voor het college niet aan de orde. Voor wat betreft de genoemde punten in het dictum maken de punten 1 (beëindiging huidige exploitatie-overeenkomst, red.)-3 (nieuwe erfpachtovereenkomst met NBO waarbij NBO zelf verantwoordelijk wordt voor beheer en onderhoud van dit gebied, red.) ook deel uit van het voorstel dat het college in 2023 heeft gedaan maken – zij het op een andere manier dan in de motie bedoeld. Met de ter inzage legging van het nieuwe bestemmingsplan ‘Naarderbos’ komt de gemeente tegemoet aan punt 4 (passend clubhuis, red.).”

De CDA-motie wordt in de volgende raadsvergadering besluitvormend behandeld.

Uit de krant