De kadastrale grenzen betreffen het hele groene gebied, aan de zuidkant begrensd door de Godelindeweg en aan noordkant door het fiets- en voetpad 'Over de Tol'. De gemeente is alleen eigenaar van het gearceerde terrein, dus het zuidelijke deel van het groene gebied. Dit is het gebied waar het bodemonderzoek heeft plaatsgevonden.
De kadastrale grenzen betreffen het hele groene gebied, aan de zuidkant begrensd door de Godelindeweg en aan noordkant door het fiets- en voetpad 'Over de Tol'. De gemeente is alleen eigenaar van het gearceerde terrein, dus het zuidelijke deel van het groene gebied. Dit is het gebied waar het bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Foto: gemeente Gooise Meren

Sanering van vervuilde grond schootsveld bij Godelindeweg in Naarden

Buurt / wijk

NAARDEN - Een deel van het schootsveld bij de Godelindeweg in Naarden wordt binnenkort in opdracht van de gemeente Gooise Meren gesaneerd. Uit onderzoek is gebleken dat op dit deel van het terrein asbest en zware metalen in de bodem zitten. Vermoedelijk is de asbest afkomstig van de volkstuinen die hier ooit lagen.

De sanering is nodig om het terrein goed en veilig te kunnen beheren en het open karakter in stand te houden, laat de gemeente weten. "De verwijdering van asbest heeft prioriteit. Hiermee wordt meteen begonnen." Vooruitlopend op de werkzaamheden worden de aan te pakken delen van het terrein afgeschermd met bouwhekken. "Met het verwijderen van de zware metalen kan nog worden gewacht. Deze staan veilig beheer (waaronder maaiwerk) niet in de weg. Maar eventuele begrazing door dieren is pas mogelijk als ook de zware metalen verwijderd zijn en er een zogeheten leeflaag is aangebracht."
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit schootsveld zou worden overgedragen aan het Goois Natuurreservaat (GNR), als onderdeel van het gebiedsprogramma 'Naarden buiten de Vesting'. In dit programma werken provincie, gemeente, waterschap en Regio Gooi en Vechtstreek samen. Vorig jaar besloten ze gezamenlijk om delen van het programma, waaronder deze overdracht, te laten vervallen. De gemeente blijft daardoor (voorlopig) zelf eigenaar en beheerder. Enkele andere schootsvelden zijn wel aan het GNR overgedragen. Die overdracht vond plaats in 2018.

Uit de krant